Wydajność diagnostyczna programów komputerowych do interpretacji elektrokardiogramów cd

Ostatnio opublikowano opis tych programów i ich podstawowych metod33. Programy opracowane w Hanowerze i Leuven wykorzystują statystyczne podejście do klasyfikacji. Wszystkie inne stosują metody heurystyczne lub deterministyczne33. Wszystkie interpretacje zostały dokonane w centrach przetwarzania danych od marca do maja 1990 r. Z najnowszą wersją każdego programu dostępnego do rutynowego użytku. Z wyjątkiem wieku i płci pacjentów, żadne dane kliniczne nie zostały wpisane do programów ani przekazane kardiologom. Centra przetwarzania i kardiolodzy zostali poproszeni o zastosowanie schematu do tłumaczenia instrukcji na wspólny zestaw kodów diagnostycznych, jak opisano wcześniej.34 Każde stwierdzenie można zakwalifikować jako określone, prawdopodobne lub możliwe. Połączony wynik oparty na interpretacjach wszystkich kardiologów uzyskano za pomocą ważonego uśredniania.35 Dla każdego zdania diagnostycznego każdemu wystąpieniu określonego przypisano wartość 3 punkty, prawdopodobne 2 punkty i możliwe punkt. Dla każdego EKG wyniki dla wszystkich kardiologów uśredniono. W ten sposób uzyskano łączny wynik między a 3 dla każdej kategorii diagnostycznej i przekształcono go w jeden z trzech poziomów pewności. Wynik ten jest równoważny wynikowi uzyskanemu z przeglądu panelu lub większości głosów kilku czytelników. Połączony wynik został podobnie uzyskany dla programów. Przeciętny kardiolog został zdefiniowany jako ten, którego całkowity poziom dokładności był najbliższy średniej grupy. Średni program został podobnie zdefiniowany.
Analiza statystyczna
Wyniki interpretacji programów komputerowych i kardiologów porównano z diagnozami opartymi na niezależnych danych klinicznych. Wyniki programów zostały również porównane z wynikami uzyskanymi przez przeciętnego kardiologa oraz z połączonymi wynikami kardiologów (interpretacja grupowa). Różne macierze klasyfikacji dla kombinacji dwóch lub więcej interpretacji zostały obliczone34, 35 (tabele pokazujące szczegółowe wyniki są dostępne w innym miejscu *). Jeśli podano więcej niż jedno rozpoznanie dla danego EKG, w analizie zastosowano tylko ten, który otrzymał najwyższy poziom pewności. Liczby w odpowiednich komórkach macierzy zostały zwiększone o 1/2, jeśli program dostarczył dwa stwierdzenia z jednakową pewnością dla przypadku z pojedynczą nieprawidłowością. Podobnie, gdy trzy oświadczenia zostały dostarczone na najwyższym poziomie z takim samym stopniem pewności, liczby zostały zwiększone o 1/3. W ten sposób uwzględniono fakt, że programy mogą dostarczać różną liczbę oświadczeń diagnostycznych. W przypadku pacjentów z hipertrofią dwukomorową, połączonym zawałem lub przerostem i zawałem brano pod uwagę diagnozy o niższym poziomie pewności.34
Standardowe wzory, 38, 39, w których TP reprezentuje wynik prawdziwie dodatni, FN wynik fałszywie ujemny, wynik TN ujemny, a FP wynik fałszywie dodatni, zastosowano do obliczenia czułości (TP / [TP + FN]), swoistości (TN / [TN + FP]), dodatnia wartość predykcyjna (TP / [TP + FP]) i ujemna wartość predykcyjna (TN / [TN + FN]), diagnozy wszystkich kardiologów i programów dla każdej grupy diagnostycznej. Całkowity poziom dokładności (procent poprawnych klasyfikacji) został obliczony dla całej próbki na podstawie przekątnych elementów macierzy błędnych klasyfikacji siódemka z siódmków.34, 35 testów podpisanych Wilcoxona39 i testu Mc-Nemara40, 41 używany do oceny różnic w czułości i całkowitej dokładności dla sparowanych danych
[patrz też: phenazolina, amoksiklav zawiesina, olx tomaszów mazowiecki ]