Ultrasonografia dopplerowska a amniopunkcja w przewidywaniu anemii płodowej ad 6

Pomiary dopplerowskie szczytowej prędkości skurczowej w środkowej tętnicy mózgowej u 165 płodów zagrożonych ciężką niedokrwistością. Kropkowana linia wskazuje medianę prędkości szczytowej skurczowego przepływu krwi w środkowej tętnicy mózgowej w prawidłowych ciążach, a stałe 1,5-krotne wartości mediany7. Tabela 1. Tabela 1. Szczytowa skurczowa prędkość przepływu krwi w środkowej tętnicy mózgowej mierzona za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej i płynu owodniowego .OD450, klasyfikowana według stref Liley jako predyktory niedokrwistości. Tabela 2. Tabela 2. Związek pomiędzy szczytową prędkością skurczową przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu mierzoną przez ultrasonografię dopplerowską u płodów i osób bez ciężkiej anemii i płynu owodniowego .OD450, klasyfikowanych według stref Liley. Ryc. 2. Ryc. 2. Wyniki płynu owodniowego .OD450 dla 165 płodów zagrożonych ciężką niedokrwistością. Panel A pokazuje wyniki naniesione na zmodyfikowanej mapie Liley.2 Strefa 2c jest górną trzecią pierwotnej strefy 2 Liley. Wartości powyżej linii oddzielającej strefę 2 i strefę 2c są uważane za wskazujące na anemię płodową wymagającą transfuzji. Panel B pokazuje wyniki naniesione na wykresie Queenana. Linia ciągła reprezentuje odcięcie między strefami do 3 i strefą 4, zaadaptowaną z Queenana i wsp.15; wartości powyżej tej linii są uważane za wskazujące na ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej wymagającej transfuzji.
Wyniki ultrasonografii dopplerowskiej przedstawiono na rycinie 1. Rozkład wyników ultrasonografii dopplerowskiej i płynu owodniowego .OD450 przedstawiono w tabeli 1. Wartości predykcyjne dodatnie i ujemne dla ultrasonografii dopplerowskiej wynosiły odpowiednio 80 procent i 89 procent. Płyn owodniowy .OD450 miał dodatnią wartość predykcyjną 73 procent i ujemną wartość prognostyczną 80 procent. Tabela 2 przedstawia wyniki ultrasonografii dopplerowskiej i płynu owodniowego .OD450, wykreślone na wykresie Liley, dla płodów bez niedokrwistości lub z łagodną anemią oraz dla płodów z ciężką niedokrwistością. Wyniki dla płynu owodniowego .OD450 na wykresach Liley s i Queenan przedstawiono na rysunku 2.
Tabela 3. Tabela 3. Porównanie charakterystyk testowych dla szczytowej prędkości skurczowej przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu mierzonej za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej i płynu owodniowego .OD450, ocenianego według metod Liley i Queen. W tabeli 3 porównano charakterystykę badań ultrasonografii dopplerowskiej i analizy płynu owodniowego z wynikami ocenianymi metodami Liley i Queen. W przypadku ultrasonografii dopplerowskiej ogólna dokładność wynosiła 85 procent (przedział ufności 95 procent, 79 do 90 procent), a czułość wynosiła 88 procent (przedział ufności 95 procent, 78 do 93 procent), w porównaniu z 76 procentami (przedział ufności 95 procent, 69 do 82 procent) i 76 procent (przedział ufności 95 procent, 65 do 84 procent), odpowiednio dla płynu owodniowego .OD450 według metody Lileya. Różnica w dokładności między tymi dwoma metodami wynosiła 9 punktów procentowych (przedział ufności 95%, 1,1 do 15,9), a różnica czułości wynosiła 12 punktów procentowych (przedział ufności 95%, od 0,3 do 24,0); odstępy te nie uwzględniają wartości zero, co wskazuje, że dokładność i czułość są znacznie lepsze w przypadku ultrasonografii dopplerowskiej niż w przypadku płynu owodniowego .OD450.
W analizie podgrup posthoc danych od 41 płodów do wieku ciążowego 27 tygodni zakończonych, ultrasonografia dopplerowska miała czułość 90 procent (95 procent przedziału ufności, 75 do 97 procent) i swoistość 60 procent (95 procent zaufania interwał, 31 do 83 procent)
[więcej w: choroba bostońska leczenie, andrzej wrona twitter, przychodnia portowa szczecin rejestracja ]
[więcej w: przewlekła choroba ziarniniakowa, andrzej wrona twitter, lordoza szyjna spłycona ]