Etyka i przemysł farmaceutyczny Prawo i etyka przemysłu farmaceutycznego

Prawie dzień mija bez pojawienia się nagłówków związanych z przemysłem farmaceutycznym. Niezależnie od tego, czy takie historie zwiastują sukcesy (takie jak postępy w terapii farmakologicznej), czy też próbują niesmacznych problemów (takich jak problemy z opracowywaniem leków, ceną lub dostępnością), wiele uwagi poświęcono branży. Taka uwaga nie jest szczególnie zaskakująca, biorąc pod uwagę wysokie stawki medyczne, monetarne i moralne. Istnieją oczywiste potrzeby medyczne w zakresie nowych i lepszych produktów farmaceutycznych, ale rozwój tych produktów może przynieść znaczne ilości pieniędzy. Chociaż niewielu obserwatorów argumentowałoby przeciwko uczciwym zyskom z tytułu tworzenia cennych, a czasem ratujących życie produktów, napięcia, które mogą wynikać z mieszania celów medycznych lub naukowych z interesami finansowymi, wzbudziły słuszny niepokój. Read more „Etyka i przemysł farmaceutyczny Prawo i etyka przemysłu farmaceutycznego”

Wynik niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową w badaniu populacyjnym cd

Drugorzędne wyniki obejmowały stawki 30-dniowej i rocznej readmisji do szpitala z powodu niewydolności serca. Inne drugorzędne wyniki były powikłaniami wewnątrzszpitalnymi, włączając zawał mięśnia sercowego, dopuszczenie do jednostki opieki wieńcowej albo jednostki intensywnej opieki (ICU), niewydolność nerek, niedociśnienie, wstrząs i potrzeba mechanicznej wentylacji. Analiza statystyczna
Porównano charakterystykę demograficzną i kliniczną pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową oraz z frakcją z obniżoną frakcją wyrzutową. Zmienne dychotomiczne porównano testem chi-kwadrat i zmiennymi ciągłymi za pomocą testu t-Studenta.
Wykorzystaliśmy analizę proporcjonalnego hazardu Coxa, aby zidentyfikować czynniki związane ze zwiększonym ryzykiem zgonu po hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Read more „Wynik niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową w badaniu populacyjnym cd”

„Różnica płci” w autorstwie akademickiej literatury medycznej – 35-letnia perspektywa ad

W przypadku każdego z tych artykułów ustaliliśmy zarówno płeć pierwszą, jak i wyższą (ostatnio wymieniony), stopnie absolwentów i przynależność instytucjonalną. Płeć autora została określona na podstawie wstępnej inspekcji jego imienia. W przypadkach, w których płeć autora nie była pewna, podjęto próby rozpoznania płci, odwiedzając oficjalną witrynę internetową i wykonując wyszukiwania w Internecie za pomocą wyszukiwarki Google. W badaniu uwzględniono również i osobno wskazano artykuły gościnne w dwóch czasopismach niespecjalistycznych, NEJM i JAMA. Do analizy były brane pod uwagę wyłącznie artykuły edytorskie autorstwa osób innych niż redaktorzy. Read more „„Różnica płci” w autorstwie akademickiej literatury medycznej – 35-letnia perspektywa ad”

TCF7L2 Polimorfizmy i postęp w cukrzycy w programie zapobiegania cukrzycy czesc 4

Wyjściowa charakterystyka kohorty według genotypu w wariantach rs12255372 i rs7903146. Wyjściową charakterystykę demograficzną i antropomorficzną przedstawiono w tabeli 1. W przypadku rs12255372 częstość występowania mniejszego allelu T w białkach uczestniczących w DPP (0,32) była podobna do częstości wcześniej zgłaszanej w populacjach europejskich.4 Częstość występowania mniejszych alleli była podobna w przypadku afrykańskich Amerykanie (0,31), ale niżej w Latynosach (0,23), Azjatach (0,14) i Indianach amerykańskich (0,05). Podobne rozkłady zanotowano dla rs7903146, z mniejszymi częstościami alleli 0,33 na białych, 0,31 dla Afroamerykanów, 0,24 dla Latynosów, 0,17 dla Azjatów i 0,12 dla Indian amerykańskich. Nierównowaga sprzężeń pomiędzy oboma wariantami była silna u osób o europejskim pochodzeniu (D = 0,90, r2 = 0,78), ale prawie nieobecna u Afroamerykanów (D = 0,11, r2 = 0,01). Read more „TCF7L2 Polimorfizmy i postęp w cukrzycy w programie zapobiegania cukrzycy czesc 4”

Mutant Neurogenin-3 w Wrodzonej Malabsorptive Diarrhea cd

Żywienie pozajelitowe zostało przerwane u trzeciego pacjenta z powodu ciężkości i częstości takiej sepsy. Ciężka cholestatyczna choroba wątroby i nadciśnienie wrotne rozwinęły się u pacjenta wskaźnikowego (Pacjent 1), a po dwóch latach pacjent przeszedł natywną subtotalną enterektomię i całkowitą hepatektomię i otrzymał ortotopowy en bloc przeszczepienie wątroby i jelita. Poradził sobie dobrze, bez biegunki i będąc karmionym dojelitowo przez prawie rok, ale potem niespodziewanie zmarł na sepsę. Drugi pacjent nadal otrzymywał żywienie pozajelitowe w domu do ukończenia dwóch lat, a od tego czasu otrzymuje uzupełniające doustne witaminy i elektrolity. Pacjenci 2 i 3 nadal mają codziennie luźne stolce o dużych objętościach, a ich masy są na poziomie lub poniżej 5 percentyla dla wieku. Read more „Mutant Neurogenin-3 w Wrodzonej Malabsorptive Diarrhea cd”

Tendencje w rozpowszechnieniu i wyniku niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową cd

Pacjenci byli klasyfikowani jako pacjenci społeczni (mieszkańcy hrabstwa Olmsted) lub pacjenci kierujący na podstawie ich kodu pocztowego zamieszkania. Dane dotyczące śmiertelności
Status przeżycia został pierwotnie ustalony na podstawie bazy danych rejestracyjnych Mayo Clinic, jak opisano wcześniej.2 W przypadku pacjentów, którzy nie zarejestrowali zgonu w bazie danych rejestracyjnych, informacje na temat istotnego stanu i umieralności zostały przebadane przy użyciu programu ACCURINT, instytucjonalnie zatwierdzonego zasobu internetowego. i usługa lokalizacji.
Analiza statystyczna
Aby zidentyfikować zmiany w czasie, skonstruowaliśmy proste modele regresji liniowej z rokiem przyjęcia jako zmienną niezależną. Podajemy współczynniki korelacji Pearsona i wartości P. Read more „Tendencje w rozpowszechnieniu i wyniku niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową cd”

Bariery językowe dla opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych cd

Jednak tacy tłumacze są znacznie bardziej skłonni niż profesjonalni tłumacze ustni do popełniania błędów, które mogą mieć niekorzystne konsekwencje kliniczne.1,5 Tłumacze ad hoc również nie mieliby przeszkolenia w terminologii medycznej i poufności; ich priorytety czasami są sprzeczne z priorytetami pacjentów; ich obecność może hamować dyskusje dotyczące delikatnych kwestii, takich jak przemoc domowa, nadużywanie substancji psychoaktywnych, choroby przenoszone drogą płciową.5 Jest szczególnie ryzykowne interpretowanie przez dzieci, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby miały pełną znajomość dwóch języków lub medycznych. terminologia; często popełniają błędy o skutkach klinicznych; i są szczególnie narażeni na uniknięcie newralgicznych kwestii.1,5 Biorąc pod uwagę udokumentowane ryzyko związane z korzystaniem z usług tłumaczy ustnych ad hoc, obawy budzi fakt, że wytyczne Urzędu ds. Praw Obywatelskich z 2003 r. wskazują, że takie użycie może być właściwe . Jeszcze w tym roku ustawodawca kalifornijski rozważy projekt ustawy zabraniającej finansowanym przez państwo organizacjom wykorzystywanie dzieci poniżej 15 roku życia jako tłumaczy medycznych. Read more „Bariery językowe dla opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych cd”

Rak tarczycy: kompleksowy przewodnik po zarządzaniu klinicznymZarządzanie rakiem tarczycy i pokrewną chorobą guzowatą

Rokowanie dla pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy jest ogólnie bardzo dobre, a odsetek przeżycia przekracza 90 procent. Jednak około jedna trzecia pacjentów z tą diagnozą ma ostatecznie nawrót choroby. Ze względu na dobre rokowanie, leniwą naturę tej choroby i zachowanie nawrotów, plany leczenia raka tarczycy wywodzą się prawie wyłącznie z dużych retrospektywnych serii przypadków i zgodnych poglądów dobrych praktyk. To uzależnienie od najlepszych dostępnych (ale niedoskonałych) dowodów prawdopodobnie się nie zmieni, tym bardziej, że prospektywne badanie roli radioaktywnej ablacji tarczycy pozostającej po całkowitej wycięciu tarczycy w poprawie przeżycia prawdopodobnie wymagałoby rekrutacji tysięcy pacjentów i przez 20 lat lub dłużej. Ten rodzaj próby jest wyraźnie nieosiągalny, ponieważ każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się tylko 25 000 nowych przypadków raka tarczycy. Read more „Rak tarczycy: kompleksowy przewodnik po zarządzaniu klinicznymZarządzanie rakiem tarczycy i pokrewną chorobą guzowatą”

Ultrasonografia dopplerowska a amniopunkcja w przewidywaniu anemii płodowej cd

Przekrój osiowy mózgu płodu uzyskano po prostu ogonowo do płaszczyzny w celu pomiaru średnicy dwudzielnej. Środkową tętnicę mózgową zidentyfikowano za pomocą ultrasonografii kolorowej lub ultrasonograficznej z mocą dopplerowską. Kąt insynuacji był utrzymywany jak najbliżej 0 stopni i nigdy nie przekraczał 30 stopni. Gdy nie można uzyskać kąta od 0 do 10 stopni, zastosowano korektę kąta na ekranie. Objętość próbki umieszczono blisko wewnętrznej tętnicy szyjnej. Read more „Ultrasonografia dopplerowska a amniopunkcja w przewidywaniu anemii płodowej cd”

Leczenie poekspozycyjne za pomocą Doksycykliny w zapobieganiu gorączce powracającej do kleszcza cd

Pisemny kwestionariusz dotyczący zgodności z leczeniem, działaniami niepożądanymi i objawami TBRF został wypełniony podczas wywiadu przeprowadzonego przez lekarza prowadzącego badanie. Uczestnicy nie byli w sytuacji, w której mogliby być ponownie narażeni na TBRF podczas trzytygodniowego intensywnego okresu obserwacji. Kontynuowano bierną obserwację przedmiotów przez cały okres służby wojskowej (szczegóły dotyczące biernego nadzoru dostępne są w Dodatku uzupełniającym). Podczas randomizacji pobrano próbki krwi do rozmazu krwi, PCR i analizy serologicznej. Dodatkową próbkę krwi uzyskano od badanych osobników 15 do 21 dni później. Read more „Leczenie poekspozycyjne za pomocą Doksycykliny w zapobieganiu gorączce powracającej do kleszcza cd”