Mutant Neurogenin-3 w Wrodzonej Malabsorptive Diarrhea czesc 4

Sekwencja NEUROG3 (panel A) i struktura białka (panel B). Panel A pokazuje sekwencję NEUROG3 w Pacjent (u góry) oraz u Pacjentów 2 i 3 (u dołu). Pokazano ludzki gen NEUROG3 (region kodujący aminokwasy od 93 do 108), a konkretne mutacje zaznaczono strzałkami. Pacjent miał homozygotyczną mutację prowadzącą do substytucji seryny dla argininy w reszcie 107 (R107S), podczas gdy Pacjenci 2 i 3 mieli homozygotyczną mutację, co spowodowało zastąpienie leucyny argininą w reszcie 93 (R93L). Panel B pokazuje strukturę NEUROG3, w tym podstawową domenę helisy-pętla-helisa (bHLH). Zachowanie różnych reszt w tej domenie pokazano dla wszystkich członków rodziny neurogenin u wielu różnych gatunków. Nieznany oznacza, że specyficzny rodzaj neurogeniny jest nieznany. Kreski reprezentują aminokwasy niezwiązane z rodziną neurogenin. Liczby po prawej stronie sekwencji są liczbami pozostałości dla ostatniego aminokwasu wymienionego dla każdego gatunku. Postawiliśmy hipotezę, że dysgenezja komórek enteroendokrynnych była spowodowana mutacją zerową NEUROG3. Dlatego zsekwencjonowaliśmy NEUROG3 w DNA z próbek krwi od pacjenta wskaźnikowego i zaobserwowaliśmy homozygotyczną zmianę missense, której wynikiem jest zamiana reszty seryny na resztę argininy w pozycji 107 (R107S) (Figura 2). Pozostali dwaj pacjenci mieli homozygotyczną zmianę missense, której wynikiem jest zamiana pozostałości leucyny na resztę argininy w pozycji 93 (R93L) (Figura 2). Pozycja 107 znajduje się w pierwszej helisie białka, która ma kluczowe znaczenie dla aktywacji dalszych genów. Pozycja 93 znajduje się w domenie wiążącej DNA lub w domenie podstawowej (tj. Regionie, który wiąże promotory genów regulowanych przez NEUROG3), tuż przed pierwszą helisą (Figura 2B). Nie zaobserwowaliśmy tych mutacji w próbkach pochodzących od 100 osób kontrolowanych pod względem etnicznym (dane niepokazane). Reszty argininowe w pozycjach 93 i 107 są konserwowane we wszystkich znanych białkach neurogeninowych w szerokim zakresie gatunków, w tym Caenorhabditis elegans (Figura 2B). Stawiamy hipotezę, że mutacje missense powodują utratę funkcji białka ze względu na ich krytyczne położenie i stopień, w jakim dotknięte reszty są konserwowane w różnych gatunkach.
Transaktywacja promotora NEUROD1
Ryc. 3. Ryc. 3. Efekty In Vitro NEUROG3 na promotorze NeuroD1. Klon zawierający promotor NeuroD1 (NeuroD1-3E) kotransfekowano do komórek HeLa za pomocą dzikich lub zmutowanych (R107S lub R93L) NEUROG3 wektorów ekspresyjnych. Panel A pokazuje otrzymaną aktywność lucyferazy świetlika na jednostkę lucyferazy renilla, w stosunku do kontroli negatywnej: kotransfekowany NeuroD1-3E z wektorem ekspresyjnym zawierającym zmutowany NEUROG3 (R93L) sklonowany w orientacji antysensownej. Wektor TATA jest proksymalnym regionem promotorowym NeuroD1, w którym brakuje E-boxów. Wartości oznaczają średnie . SE z sześciu powtórzeń z trzech różnych eksperymentów. Panel B pokazuje wyniki analizy Western blot z przeciwciałami M2 i przeciwciał anty-.-aktynowych, z lizatu całych komórek z komórek HeLa, do których transfekowane przejściowo wektory NEUROG3 znakowane flagą typu dzikiego i zmutowane 24 godziny wcześniej
[przypisy: grypa zoladkowa u dzieci, olx tomaszów mazowiecki, fala uderzeniowa zabieg ]
[przypisy: amoksiklav zawiesina, olx tomaszów mazowiecki, seminogram kraków ]