Amyloidoza z powodu mutacji genu gelsoliny w amerykańskiej rodzinie z dystrofią rogówki typu II ad 5

Amplifikowane DNA córki subklonowano, a osiem klonów sekwencjonowano metodą kończenia łańcucha dideoksy. Sześć z ośmiu klonów miało wariant sekwencji, z substytucją adeniny dla guaniny przy nukleotydzie 654 genu gelsoliny (Fig. 2B). Pozostałe dwa klony miały guaninę w tej pozycji, co pokazało, że córka jest heterozygotyczna pod względem podstawienia. Obserwacja ta została potwierdzona przez intensywność sygnału Rysunek 3. Próbki tkankowe z Propositus (panele A, B, C i E) i od pacjenta z FAF (panel D).
Panel A pokazuje czerwone wybarwienie Congo próbki spojówkowo-biopsyjnej oglądanej przez mikroskopię polaryzacyjną (× 240). Inne panele pokazują barwienie immunoperoksydazą spojówki (panel B, x 250), skórę (panel C, x 50 i panel D, x 470) i rogówkę (panel E, x 60) amyloid, z anty-FAF w rozcieńczeniu z 1:60. Strzałki wskazują na wiązanie przeciwciała z amyloidem w spojówce (Panel B), otaczające przydatki w skórze (panele C i D) i zręby podścieliska (lewa strona) i warstwę amyloidu pod błoną Bowmana (po prawej stronie) w tkance rogówki uzyskany przy keratoplastyce (Panel E). uzyskany przez hybrydyzację sondy oligonukleotydowej specyficznej dla mutacji ze sklonowaną sekwencją wariantu w porównaniu z tą uzyskaną z niesklonowanym zamplifikowanym DNA w warunkach wysokiej ostrości (Fig. 5).
Dyskusja
Nasze badania dostarczają potwierdzenia różnic pomiędzy dystrofiami sieciowymi, które można wprowadzić na podstawie klinicznej i patologicznej (Tabela 1). Chociaż konfiguracja sieci może reprezentować ogólną odpowiedź rogówki na różne stany patologiczne, jedynie dystrofia sieciowa typu II wydaje się być zaburzeniem ogólnoustrojowym spowodowanym odkładaniem się wariantowej cząsteczki gelsoliny, zarówno w oku, jak iw innych tkankach. Interesujące jest to, że odkrycia oczne (dystrofia sieciowa i zmętnienia ciała szklistego) mogą być cechą prezentującą co najmniej dwie formy amyloidozy lub występować jako część zespołu polineuropatii. Obecność amyloidu w ciele szklistym, który może również być rodzinny i związany z układowym odkładaniem amyloidu, jest związana z niektórymi pacjentami z wariantami cząsteczek transtyretyny.6 7 8 Sporadyczne przypadki dystrofii sieci lub amyloidu szklistego widocznie umiejscowione w oku były również zgłaszane. W dystrofii sieci krtaniowej, chociaż może wystąpić późniejszy upośledzenie widzenia, bezobjawowe depozyty mogą być widoczne na badaniu lampą szczelinową przed drugą lub trzecią dekadą życia18, 34. Serialne badania dotkniętych krewnych, jak również dalsze wyjaśnienie lokalnych czynników w tych grupach. tkanki odpowiedzialne za tworzenie włókienek, mogą zapewnić wyjątkowe możliwości obserwowania wczesnego odkładania amyloidu specyficznego dla narządu.
Gelsolin wiąże i przerywa filamenty aktyny i bierze udział w ruchliwości komórki. Białko występuje zarówno w postaci cytoplazmatycznej jak i wydzielanej i występuje w leukocytach, płytkach krwi i innych typach komórek. Chociaż funkcja izoformy plazmy nie jest znana, główną rolę może odgrywać klirens aktyny z płynów pozakomórkowych podczas urazu i zapalenia26. Znaleźliśmy mutację (adenina dla guaniny) w nukleotydu 654 (ryc.
[więcej w: sinlac skład, pedicul hermal, mykofenolan mofetylu ]